Sắp tết rồi...
Chỉ còn...
%D
ngày
%H
giờ
%M
phút
%S
giây

Bản chân kinh về Đức Hồng Quân Lão tổ

26/10/2020 07:54

Mùng 9, tháng 9 nguyệt lịch là ngày vía Đức Hồng Quân Lão Tổ, Đức Thái Thượng Lão Quân, vị Thầy từ bi tôn kính của muôn sinh. Ngaytot.org mời mọi người cùng xem qua bản chân kinh về Ngài: Cửu Thiên tâm kinh

cuu thien tam kinh

Cửu Thiên Tâm Kinh

九 天 心 經

Cao thượng Cửu Trùng Thiên

Bồ đoàn liễu Đạo Chân

Thiên Địa Huyền Hoàng ngoại

Lão đương Chưởng Giáo Tôn

Hư Vô sinh Thái Cực

Lưỡng Nghi Tứ Tượng tuần

Nhất Đạo truyền Tam Hữu

Nhị Giáo Xiển Triệt phân

Huyền Môn Đô Lãnh Tụ

Nhất Khí hóa Hồng Quân.

Nam mô Hồng Quân Lão Tổ Cửu Thiên Cảm Ứng Từ Tôn (Niệm 12 lần).

_

Diễn nghĩa

Câu 1 - 2:

Cao thượng Cửu Trùng Thiên

高 上 九 重 天

Bồ đoàn liễu Đạo Chân

蒲 團 了 道 真

Bên trên là chín tầng Trời cao. Câu này còn chỉ về pháp tu Cửu Thiên mà Ngài truyền dạy từ thuở xa xưa.

Nơi chiếc chiếu đơn sơ, hành giả thông suốt mọi lẽ chân thật huyền vi Đạo Pháp. Câu này muốn nói về tánh đơn sơ, chân thật mộc mạc của người tu Đạo là rất cần thiết.

Câu 3 - 4:

Thiên Địa Huyền Hoàng ngoại

天 地 玄 黄 外

Lão đương Chưởng Giáo Tôn

老 當 掌 教 尊

Huyền Hoàng 玄黄 chỉ về Thiên Địa Tam Giới.

Khi thường xuyên thực hành pháp quán chiếu thân tâm mình, hành giả sẽ tự khắc thông tri mọi lẽ Đạo vô vi màu nhiệm khắp vũ trụ.

Đó cũng là lúc hành giả hòa mình với thiên nhiên, Trời Đất bao la vạn vật, tìm về nguồn cội thiêng liêng của mình sau bao tháng ngày xa cách. Nhìn về một gốc chung là Cội Đạo, vạn vật vạn giáo đều đồng nguyên, kính bái Đức Hồng Quân Lão Tổ là vị Chưởng Giáo tôn kính đã truyền dạy biết bao pháp môn chân chánh cho muôn sinh từ thuở Khai Thiên Lập Địa.

Câu 5 - 6:

Hư Vô sinh Thái Cực

虛 無 生 太 極

Lưỡng Nghi Tứ Tượng tuần

兩 儀 四 象 循

Đức Hồng Quân Lão Tổ xuất hiện từ thuở xa xưa, khi Hư Vô sinh ra ngôi Thái Cực. Từ Thái Cực lại sinh hóa Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi biến hóa thành Tứ Tượng, thâm sâu huyền nhiệm.

Hai câu này gợi nhớ về quá trình khởi nguyên vũ trụ, sự vận hành Thiên Địa khi mới hình thành từ thuở ban sơ hồng hoang hỗn độn.

Câu 7 - 8:

Nhất Đạo truyền Tam Hữu

一 道 傳 三 友

Nhị Giáo Xiển Triệt phân

二 教 闡 徹 分

Từ một Đạo chân thật truyền ra cho ba người bạn, lại từ một Đạo trọn lành phân thành hai giáo phái là Xiển Giáo và Triệt Giáo.

Vì Đức Hồng Quân Lão Tổ tự mình phân hóa nên Tam Thanh, tuy lẽ thường ba vị ấy gọi Ngài là sư phụ, nhưng rõ ràng căn duyên chính là một phần của Ngài hóa ra, nên dùng từ Tam Hữu tức ba người bạn Đạo. Đây là pháp Nhất Khí Hóa Tam Thanh, tượng trưng cho sự phân tánh Tam Thể Xác Thân là Tinh, Khí, Thần.

  • - Đức Đạo Đức Thiên Tôn tượng trưng cho Thần.
  • - Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn tượng trưng cho Khí.
  • - Đức Linh Bảo Thiên Tôn tượng trưng cho Tinh.

Đức Đạo Đức Thiên Tôn và Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp chưởng Xiển Giáo, Đức Linh Bảo Thiên Tôn chưởng quản Triệt Giáo cùng phổ truyền Đại Đạo đến muôn sinh, đưa muôn sinh trở về Cội Đạo. Một hóa nên ba, từ ba lại hòa thành một đó vậy. Điều này tương ứng với sự phân định ý niệm, tư tưởng của một người và Tam Thể Xác Thân vừa nêu trên.

  • - Phần Thần là phần hồn trọn lành trong sạch, xu hướng về Chân, Thiện, Mỹ.
  • - Phần Tinh chỉ về phần xác thịt, mang tính bản năng sinh tồn, cần đáp ứng các nhu cầu của thể chất như ăn uống, ngủ nghỉ.
  • - Phần Khí đứng giữa chịu sự chi phối của hai phần kia để xu hướng về phàm tục mặt đời hay về Tiên Thánh phi phàm mặt Đạo.
  • - Thần và Khí thì luôn đi chung với nhau trong tổng thể Tam Thể Xác Thân này.

Trong pháp luyện Đạo, để cho ba thể này hòa hợp với nhau hoàn toàn trong tự tánh thì là luyện nên Kim Đan, Thánh Thai, tức là đạt Đạo.

Giống tích truyện Đức Hồng Quân Lão Tổ đưa cho Tam Thanh mỗi vị một viên đan dược, khi cả ba vị ấy uống xong thì Ngài ôn tồn truyền dạy. Đó là thuốc tiên trị tánh nóng, nếu ai còn để phàm tánh chi phối, để tham sân si làm chủ thân tâm mình thì tự nhiên bị tiêu diệt, ráng giữ mình cho kỹ. Việc này cũng tương ứng với pháp tu tâm dưỡng tánh của hành giả, nếu không dung hòa được Tam Thể Xác Thân, không diệt trừ được phiền não của tham sân si, thì chẳng bao giờ đạt Đạo đặng.

Câu 9 - 10:

Huyền Môn Đô Lãnh Tụ

玄 門 都 領 袖

Nhất Khí hóa Hồng Quân

一 氣 化 鴻 鈞

Huyền Môn Đô 玄門都 chỉ về giới tu Đạo, luyện pháp huyền vi. Đức Hồng Quân là vị lãnh tụ tối cao tối trọng nơi cửa Huyền Môn luyện Đạo ấy.

Từ một khối Thái Cực thuở hồng hoang, hiển hóa nên thân ảnh Đức Hồng Quân. Ứng với pháp luyện Đạo là khi hòa hợp được Tam Thể Xác Thân, biến hóa khí Âm Dương trong thân tâm hành giả dung hòa lại làm một, gọi là khí Tiên Thiên Thái Cực. Lúc bấy giờ, hành giả sẽ kiến được chân tánh trọn lành nơi mình, tức là hòa lại được với Đạo, gặp lại Đức Hồng Quân đó vậy.

Câu niệm danh hiệu:

Nam mô Hồng Quân Lão Tổ Cửu Thiên Cảm Ứng Từ Tôn

南 無 洪 君 老 祖 九 天 感 應 慈 尊

Hồi hướng về Đức Từ Tôn của muôn sinh, vị Tổ Sư đầu tiên trong Trời Đất, hành giả sẽ có thể cảm ứng linh thông được với chín tầng Trời và cả Tam Giới.

Thủy Liên Tử diễn nghĩa